Povinně zveřejněné informace dle zák. 106/1999 Sb.

Oficiální název – město Hroznětín

Důvod a způsob založení – Město Hroznětín vzniklo na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Organizační struktura – Činnost Městského úřadu je řízena starostou města a zajišťována prostřednictvím těchto oddělení : podatelna – místní poplatky, správa majetku města + bytové a lesní hospodářství, matrika- evidence obyvatel, ekonomické oddělení.
Na adrese: Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín

Kontaktyzde

IČO – 00254592
DIČ – CZ00254592

Platby se poukazují – K.B. Karlovy Vary č.ú. 2424-341/0100

Rozpočty, rozpočtová opatření, rozpočtová provizória a závěrečný účet města naleznete na úřední desce zde nebo v archivu zde

Střednědobý výhled 2016-2019zde

Plán rozvoje městazde

Počet obyvatel – k 01.01.2017 2006 včetně spádových obcí

Výměra katastrálního území
Hroznětín – 1151,30 ha
Bystřice u Hroznětína – 476,57 ha
Ruprechtov u Hroznětína – 334,81 ha
Odeř – 416.24 ha
Celkem správní území: 2378,92 ha.

Seznam organizací
ZŠ Hroznětín, Sídliště 310, 362 33 Hroznětín
MŠ Hroznětín, Mlýnská 231, 362 33 Hroznětín

Žádosti o informace 
Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
1) Městský úřad Hroznětín je povinným subjektem, který má dle zákona povinnost poskytovat informace.
2) Základní informace v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona jsou zveřejněny na úřední desce města na budově domu č.p.2 a na e-desce města
3) Informací se rozumí přímé nebo zprostředkované sdělení údajů o skutečnostech, které se týkají zákonem stanovené působnosti povinného subjektu, jeho činnosti, charakteristiky povinného subjektu a dále poskytování informací v souladu se zákonem.
4) Za informaci se nepovažuje stanovisko a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoliv, zejména elektronické podobě.
5) Informace se poskytují na základě žádostí nebo zveřejněním.

Příjem žádostí a další podání
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
– osobně v podatelně městského úřadu Hroznětín
– písemně – poštou na adresu :
Město Hroznětín
Krušnohorské náměstí 1
362 33 Hroznětín

Opravné prostředky
– Co když orgán žádosti nevyhoví:
– pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
– jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
– proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:
– odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
– o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti města, rozhoduje o odvolání rada města (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo města)
– ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
– proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

formuláře ke stažení
Žádost o koupi pozemku
Žádost o pronájem pozemku
Žádost ukončení nájemního vztahu
Vyjádření ke stavebnímu záměru – žádost
Povolení kácení dřevin – žádost

Výroční zpráva 2018 – zde

Poskytnuté informace 2019zde
Poskytnuté informace 2018zde

Sazebník úhrad za poskytnutí informace zde