Sběrné místo odpadů – Hroznětín

Provozní řád sběrného místa odpadů města Hroznětín
Tento provozní řád (dále jen PŘ) je zpracován ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., v platném znění o podrobnostech nakládání s odpady a předpisy souvisejícími. Provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu, ochraně zdraví osob, které se nacházejí v areálu a k ochraně životního prostředí. Za dodržování tohoto PŘ odpovídá provozovatel. Všichni původci, dopravci, přepravci odpadů a jiné osoby , kterým byl povolen vstup do areálu jsou povinni dodržovat ustanovení PŘ.

Charakteristika zařízení
Zařízení tvoří upravená plocha, jejíž půdorysná plocha je 1000 m2. Zařízení slouží ke sběru odpadů kategorie ostatní odpad a nebezpečný odpad. Seznam přijímaných druhů odpadů je uveden níže. Způsob prokazování kvality pro jeho přijetí v zařízení se řídí podmínkami: ve vyhlášce č.383/2001 Sb. v platném znění.

Provozní doba zařízení
Pondělí a středa: od 14:00 do 18:00 hodin
Sobota: od 8:00 do 12:00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek, neděle: ZAVŘENO

Postup při ukládání odpadů
Obsluha zařízení při předání zkontroluje předávaný odpad, provede jeho vizuální a namátkovou kontrolu k ověření shody s popisem. V případě zjištění, že je odpad nevhodný, nebude přijat. Jestliže se odpad shoduje s údaji původce, dá pokyn k uložení odpadu na místo, které určí. Obsluha je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci, při nakládce a vykládce odpad

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

 1. Veškeré činnosti probíhají dle pokynů provozovatele.
 2. Osoby přivážející odpad jsou povinni dbát pokynů obsluhy.
 3. Rozlité, vyteklé pohonné hmoty je nutno neprodleně odstranit (Vapex) apod.
 4. Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán, pohyb vozidel je omezen na předání a převzetí odpadů.
 5. Příjezdu vozidel mimo provozní dobu je zamezeno oplocením areálu s uzamčenou branou.
 6. Platí zákaz jídla, pití a kouření v prostorách sběrného místa.
 7. Na sběrné místo je zakázaný vstup s otevřeným ohněm a je přísně zakázáno pálení odpadu.
 8. Pro pracovníky platí rovněž schválený provozní řád, kterým jsou povinni se řídit.

Na sběrném místě a jeho okolí je zákaz rozdělávat otevřený oheň

Opatření v případě vzniku havárie
Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním stavům, v případě jejich vzniku provede obsluha zařízení opatření – vypuknutí požáru v zařízení likvidace pomocí ručního hasícího přístroje, v případě většího rozsahu zavolá obsluha HZS. Výskyt ropných skvrn bude provedeno zasypání (Vapex), pokud bude zjištěna příčina, budou podniknuta opatření pro zamezení opětovného vzniku této havarijní situace.

Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie
Havarijní situace je nutno neprodleně ohlásit:
Provozovateli a vlastníkovi zařízení: Město Hroznětín na tel. čísla: 724 181 464, 731 613 844
V případě nedostupnosti odpovědné osoby provozovatele na POLICII ČR Ostrov tel.č. 353 612 833
V případě většího požáru hasičskému sboru tel.č. 150, 112

Druhy vybíraných odpadů a specifikace uživatelů

 1. Papír
 2. Velkoobjemový odpad
 3. Pneumatiky – pouze z osobních vozidel bez ráfků
 4. Stavební odpad
 5. Kovy
 6. Plasty mimo plastů z osobních vozidel
 7. Nebezpečné odpady (autobaterie, mastné hadry, obaly od olejů a barev, oleje z vozidel)
 8. Oleje z domácností (fritovací olej, olej ke smažení)
 9. Zpětný odběr elektrospotřebičů

Sběrný dvůr je určen pro občany trvale žijící v Hroznětíně, Bystřici, Odeři, Ruprechtově a Velkém Rybníku. Nemovitost nesmí být využívána ke komerčním účelům.

Závěrečné ustanovení
Platnost PŘ je dána platnou legislativou. Za aktualizaci PŘ podle daných podmínek zodpovídá provozovatel zařízení, s každou provedenou změnou musí být bezprostředně seznámeny všechny dotčené organizace a osoby.
Všichni pracovníci podílející se na provozu zařízení jsou povinni se s tímto PŘ seznámit a tuto skutečnost potvrdit podpisem s uvedením přesného data.
Za plnění tohoto ustanovení je odpovědna osoba, pověřená provozovatelem zařízení.

Provozovatel:
Město Hroznětín, IČ: 00254592
Krušnohorské náměstí 1
362 33 Hroznětín
tel.č. 353618201
Zodpovědný pracovník: tel.č. 731613844

Schváleno: Radou města č. 26 dne 01.10.2018

Martin Maleček – starosta